Monday, May 9, 2011

న్యాయాధిపతి (రవీంద్రుని "క్రిసెంట్ మూన్" కు తెలుగు అనువాదం)


నా చిన్నారి గురించి 
నువ్వెన్ని మాటలు చెప్పినా
నాకు తెలుసు వాని దోషాలు.
ఉత్తమమైనవాడని కాదు 
నేను వాడిని ప్రేమించేది
నా చిన్నారి శిశువు కనుక.

వాని అర్హతలను దోషాలతో తూకం వేసే మీకు
వాడు నాకెంత ప్రియమైన వాడో 
ఎలా తెలుస్తుంది?

వాడిని దండించేటపుడు 
వాడు నాలో భాగమై ఉంటాడు.

వాడికి కంటనీరు తెప్పించేటపుడు
వానితో కలసి నా  హృదయమూ ఏడుస్తుంది.

వాడిని నిందించటానికి కానీ 
దండించటానికి కానీ
నాకే అధికారముంది ఎందుకంటే
ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారే శిక్షించగలరు.

(మూలం: టాగోర్ క్రెసెంట్ మూన్ లోని The Judge గీతం)

బొల్లోజు బాబా

No comments:

Post a Comment